Η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΠΙΛΟΓΗ

936 MF

DIN 936 ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ ΧΑΜΗΛΑ ΨΙΛΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ