Η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΠΙΛΟΓΗ

985 - 8.8 MF

DIN 985 ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΨΙΛΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ - 8.8 MF